Bài đăng

Lucky....trong kỳ suy thoái, khủng hoảng , đại khủng hoảng

Where and When ????